VISION

Fritidssektionens vision är att alla som är aktiva i islandshästvärlden ska se nyttan av att bli medlemmar i SIF och känna sig välkomna till aktiviteter för upplevelser, ökad kunskap, friluftsliv och social samvaro – oavsett ambition, ålder, kön eller eventuella funktionshinder. Islandshästen är en häst för alla!

Grundidé SIFs Fritidssektion vill se, främja och stödja en bred verksamhet i lokalföreningarna som kan tillgodose alla medlemmars intressen. Fokus ska ligga på god stämning, omsorg om hästen och möjlighet att delta utifrån sin nivå och efter sina förutsättningar. Vår utgångspunkt är islandshästens fantastiska förmåga att ge oss motion, social samvaro och naturupplevelser. Vi vet att vistelse i naturen har stor, positiv påverkan på välbefinnandet och vi vill möjliggöra för alla att erfara detta på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Det är anledningen till att vi återkommande vill utbilda våra medlemmar i allemansrätt, trafikvett och inte minst hur vi kan använda naturen som en träningsplats för både oss själva och våra hästar. Att vi delar intresset för vistelsen i naturen med andra grupper i samhället är positivt. Något vi vill, kan och bör dra nytta av. Andras kunskaper och erfarenheter kan komplettera våra och att samarbete med andra berörda aktörer och intressenter gör oss både större, starkare och mer kompetenta vid exempelvis nyetableringar av upplevelseleder. Att vi i tror på styrkan i att utbyta kunskap och erfarenheter och vill organisera mötesplatser i olika forum, för att ge möjligheter att nätverka, på lokal-, regional- och nationell nivå. Att fritidssektionen ska vara en organisation i vilken inkludering är en självklarhet t.ex. genom att uppmuntra till aktiviteter riktade mot barn med särskilda behov, vilka i umgänget med islandshästen, ges möjlighet till en aktiv fritid i samspel med djur och natur.